Wijzen uit het oosten, uit zo verre land. Zij zochten onze Heere met offerand. Z’ offerden ootmoediglijk myrrhe, wierook ende goud.

Het tweede geschenk dat de wijzen volgens Matteüs 2: 11 aan Jezus aanboden was wierook. Dat is een stof die uit het hars van de Boswelliaboom wordt gewonnen. Daarvoor moet de bast worden ingesneden, waarna de boom hars afscheidt. De geelachtig, wat transparante blokken hars konden worden fijngestampt om verder als reukwerk te worden gebruikt.

Exodus 30: 34-38 schrijft er het volgende over:

Het Reukwerk
34De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem balsemhars, cistushars en galbanum, en naast deze specerijen zuivere wierook, van alles een gelijke hoeveelheid, 35en bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door, het moet zuiver en heilig zijn. 36Wrijf een deel ervan fijn en leg dat in de ontmoetingstent, voor de verbondstekst, op de plaats waar ik je zal ontmoeten. Behandel het als allerheiligst. 37Dit reukwerk is heilig, alleen voor de HEER bestemd; reukwerk voor jezelf mag niet op dezelfde manier bereid worden. 38Wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden.’

Exodus 30: 34-38

Wierook was dus iets dat door de Joden als heilig werd gezien en op de allerbelangrijkste plek in de tempel werd gelegd, voor de verbondstekst. Op de plek waar God de mensen ontmoet. Bij deze ontmoeting moet dan ook wierook worden geschonken. Het is alleen voor de Heer bestemd.

Ook zullen de Joden moeten denken aan de profetie over het nieuwe Jeruzalem, waarover in Jesaja 60 wordt geschreven.

6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Jesaja 60: 6

Maar het is ook een verzoening na de profetie van de ondergang van Juda in Jeremia 6.

19Aarde, luister,
ik breng onheil over dat volk.
Dat is de vrucht van hun bedenksels,
omdat zij niet naar mijn woorden hebben geluisterd,
mijn wet hebben verworpen.
20Wat heb ik aan wierook, uit Seba gehaald,
aan kalmoes uit een ver land?
Jullie brandoffers aanvaard ik niet,
jullie vredeoffers behagen mij niet.

Jeremia 6: 19-20

We lezen dat wierook uit Seba komt en daarmee kunnen we direct ook terugdenken aan het contact dat de rijke koning Salomo had met de koningin van Seba. Ook zij was onder de indruk van de wijsheid van de koning die ze vereerde. Je zou de woorden zo in de mond van de wijzen kunnen leggen.

1De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. 2Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. 3En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. 4Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, 5de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de HEER, was ze buiten zichzelf van bewondering. 6Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. 7Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. 8Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! 9Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’
10De koningin van Seba schonk Salomo honderdtwintig talent goud en een grote hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zo veel reukwerk als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is later nooit meer aangevoerd.

1 Koningen 10: 1-10

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.